• Bestuur

  Besturen omvat het leiden van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, het ervoor zorg dragen dat het statutaire doel van de vereniging wordt gerealiseerd en andere handelingen die zich met dat doel verhouden.In de praktijk komt het erop neer dat het bestuur alles doet wat nodig is om de vereniging te laten functioneren. Hieronder valt onder meer zorg dragen voor de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het financiële beheer van de vereniging.

  Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter: Vacant
  • Secretaris: Kirstin Schutte                                       handbal@hvdongen.nl
  • Penningmeester: Wil Jacobs                                     penningmeester@hvdongen.nl
  • Ledenadministratie: Kars de Leeuw                           ledenadministratie@hvdongen.nl
  • Technische zaken: Erwin Biemans